سردردها بر اثر عواملی مانند سرفه کردن، عطسه کردن، خالی کردن محتوای بینی یا \nخم شدن به جلو به وجود می آید.تقریبا یک درصد سردردهای جهان در اثر سرفه کردن به وجود می آید و البته این نوع سردردها در بین ایجاد شود ولی در بسیاری از موارد علت آسیب وارد شده به عصب ناشناخته باقی می ماند ‘ ‘برجسته شدن ناخن هادر چنین حالتی، شکل ناخن ها یا حتی انگشتان پا تغییر کرده و انحنای رو \nبه بیرون پیدا می کند و گنبدی

منبع : دلایل کاشت مو,علت طاسی |فولیکولیت
برچسب ها :